Audiologi.dk

Sammenlignende Audiometermålinger

 Den 28.08.12 mødtes teknikere og ingeniører fra Interacoustics, GN Otometrics, Widex, Inmedico, G.R.A.S. og DELTA for at sammenligne og diskutere verificering og kalibrering af audiometre.  Dagsordenen var :

 1. Sammenligning af måleværdier for :
  1. TDH-39
  2. ER-3A
  3. HDA 200
  4. Benleder
 2. Kalibrering af offset værdi for taleaudiometri
 3. MP-3 afspillere til afspilning af talemateriale
 4. Kalibrering af fritfelt  (tale) audiometri
 5. RETSPL, koblervalg  og støjdæmpning ved eksisterende og kommende hovedtelefoner 
 6. Gentagelse af mødet

Ad 1) Sammenligning af måleværdier

Måleværdier for de deltagende parter blev indsamlet af DELTA. For at kunne sammenligne målingerne omregnes aflæsninger i dB SPL på basis af de respektive RETSPL tabeller til dB HL. Fraregnet afvigelser som kan forklares med forkert attenautorindstilling, eller afvigende koblerbrug, synes data at være fint sammenfaldende (inden for +- 1 dB).  Et detaljeret regneark distribueres til de implicerede parter.

Ad 2) Kalibrering af offset værdi for taleaudiometri

Taleaudiometri kalibreres normalt med en offset værdi der modsvarer at taletærskelen er højere end de enkelte rentonetærskler. Denne værdi er i IEC 645-2:1994 givet som 20 dB. Imidlertid angiver ANSI-3.6:1994 forskellige tærskler afhængig af transducer.  Således er offset værdien for talemateriale afspillet på Insert telefoner angivet til 12,5 dB. I virkeligheden afhænger den reelle offsetværdi af talematerialet, og man kan således finde offsetværdier på op til 28 dB i den tekniske rapport for DANTALE 1 afhængig af sporene på CD’en. Endelig vælger nogen at SPL kalibrere talematerialet og har således et offset på 0 dB.

Der var på mødet enighed om at forvirring omkring offsetværdien er uheldig, især når man oplever at samme klinik har kalibreret med forskellige offset værdier. DELTA har ikke kunnet finde eller producere undersøgelser der entydigt har kunnet give en (evt. transducer- afhængig) værdi, der har rimelig sammenhæng med de ovenfor beskrevne. DELTA støtter derfor den på mødet opnåede konsensus om at de, i IEC standarden beskrevne, 20 dB offset må være det rigtige udgangspunkt for kalibrering i Danmark. Såfremt der er kundeønsker eller andre rimelige grunde til at afvige fra de 20 dB skal dette fremgå af en mærkning på audiometeret (eller i kalibreringscertifikatet). 

Ad 3) MP-3 afspillere til afspilning af talemateriale

Det blev bragt op, at på mange af de almindeligt anvendte MP-3 afspillere kan det let ske at lydstyrken uforvarende reguleres i forbindelse med betjening af afspilleren. Det samme kan i øvrigt forekomme for talemateriale afspillet over internt lydkort i PC. Ofte kalibreres op så maksimal lydstyrke giver det ønskede output, hvilket giver en referenceværdi at justere op til. Der blev dog også udtrykt bekymring om hvorvidt maksimalt output fra MP-3 afspilleren giver anledning til at introducere forvrængning i signalvejen.

Ad 4) Kalibrering af fritfelt (tale) audiometri

Procedurer og best-practice omkring kalibrering af frit felts (FF) audiometri blev diskuteret. DELTA henviser til deres vejledning om kalibrering af FF audiometri, som kan hentes på www.audiologi.dk. (en opdateret version kommer snarest) DELTA anbefaler at benytte en traditionel 2 kanals forstærker eller lineære aktive højttalere til opstillingen. Justering af lydstyrke skal helst kunne plomberes eller genskabes via værdi i display, for at undgå uheldig fejljustering efter kalibrering. Det bør bemærkes at den vigtigste parameter at bevare er signal/støj forholdet, hvilket sikres ved at højre og venstre kanal på CDen afspilles parallelt. Vælges en løsning hvor den ene kanal forstærkes igennem audiometeret, skal man være ekstra påpasselig. Benyttes ydermere audiometerets støj som maskering er det vigtigt at denne spektralt og i modulering ligner støjen fra DANTALE 1.

Ad 5) RETSPL, koblervalg  og støjdæmpning ved eksisterende og kommende hovedtelefoner

Det blev gennemgået hvilke koblere der benyttes til forskellige hovedtelefoner. Det bemærkes at TDH-39 i princippet kan kalibreres både på IEC 60318-3 (den gamle 6CC), og på IEC60318-1 (med forskellig RETSPL), men i ISO389-1:1998 paragraf 4.3 – umiddelbart inden præsentationen af RETSPL på IEC60318-1, nævnes at de i 4.2 nævnte hovedtelefoner (heriblandt TDH-39) ikke kan kalibreres på IEC 60318-1, for at undgå usikkerhed omkring kalibreringsværdien.

Det blev desuden diskuteret hvordan nye hovedtelefoner der ikke er omfattet af de eksisterende standarder skal kalibreres. Der findes eksempler på at hovedtelefoner er blevet godtaget som supplement/erstatning for eksisterende (ER-5A, og DD45 er på vej), samt at hovedtelefoner i en del år har eksisteret på baggrund af officielle –ikke standardiserede data (HDA-200 på basis af Scandinavian Audiology supplementum indtil ISO389-8 kom). Der er således basis for at tillægge sig en pragmatisk holdning til disse værdier for ikke at stå i vejen for udviklingen af nye og bedre hovedtelefoner. På den anden side er det essentielt at alle kalibrerer og verificerer op mod de samme RETSPL værdier og på den samme type koblere, så et samarbejde om at  præsentere nye hovedtelefoner og deres kalibreringsdata kan anbefales.

Ad 6) Gentagelse af møde

Der var enighed om at en gentagelse af dette møde om ca. et år ville være en god ide DELTA har lovet at indkalde og afholde dette.