Audiologi.dk

De private klinikker

Behandlingen på de private høreklinikker tager udgangspunkt i en udredning af den medicinske årsag til høreproblemet, som foretages hos en praktiserende ørelæge. Personalet på de private klinikker er overvejende audiologiassistenter, der ikke selvstændigt må forestå den fulde audiologiske udredning, men med en henvisning fra den privat praktiserende ørelæge kan patienten vælge at købe sit høreapparat hos en privat forhandler.

Forløbet for behandling hos en privat forhandler omfatter derfor mindst følgende:

  • Medicinsk udredning fra ørelæge
  • Audiologisk undersøgelse
  • Tilpasning af høreapparat

På den private høreklinik vil der blive foretaget en audiologisk undersøgelse med henblik på den bedst mulige høreapparatbehandling. Denne undersøgelse vil som minimum omfatte inspektion af øret, toneaudiometri, benledning og taleaudiometri som beskrevet for den offentlige afdeling. Yderligere tests kan blive udført såfremt personalet finder dem nødvendige for at opnå den bedst mulige tilpasning af høreapparatet. Som en del af høreapparatbehandlingen instruerer de private klinikker ligeledes i brug og vedligeholdelse af høreapparatet, samt de overordnede konsekvenser af et høretab.

I de private klinikker vil der kun sjældent være ventetid på udleveringen af et høreapparat. Til gengæld skal man her købe sit høreapparat, og er således dækket af købelovens bestemmelser om garanti og reklamationsret. Mange private klinikker giver i lighed med de offentlige fire års fuld garanti og service på de udleverede apparater, men hos nogle klinikker gives denne service dog kun mod ekstrabetaling. Forsikring mod ødelagte eller bortkomne apparater vil ofte være noget, der skal tegnes særskilt.

Hvis høreapparatet er uforsætligt bortkommet eller ødelagt kan der udbetales et nyt tilskud, men under normale omstændigheder vil der kun kunne udbetales tilskud hver 4. år. For at forhindre at den samme person får et høreapparat udleveret både i det offentlige system og fra en privat klinik, underskrives en tro og love erklæring i privatklinikken om at man ikke inden for de sidste 4 år har modtaget høreapparat fra en offentlig klinik eller med tilskud.

Vælger man en af de private klinikker, kan man hæve et tilskud fra ens hjemmekommune, såfremt klinikken er godkendt i henhold til sundhedsministeriets bekendtgørelse.  Mere om tilskud til høreapparatbehandling kan ses på Ministeriet for Sundhed og og Forebyggelses hjemmeside her.

Godkendelsen af de private høreklinikker, udføres for Sundhedsministeriet af FORCE Technology. På basis af en kvalitetshåndbog udarbejdet af den enkelte klinik tilses det at klinikkerne opfylder grundlæggende krav inden for kvalitet af udstyr, uddannelse af personale, procedurer for audiometri og høreapparat tilpasning samt efterkontrol. Såfremt klinikkerne lever op til de i en checkliste stillede krav vil klinikkens navn og adresse blive offentligtgjort på FORCE Technology’s hjemmeside. Såfremt klinikken står opført på listen er kunder fra denne klinik berettiget til at modtage det offentlige tilskud. (I praksis er det klinikken der søger om tilskuddet på vegne af kunden, selvom det i princippet er kunden der i forbindelse med købet kan få refunderet en del af udgifterne)

Såfremt en klinik i forbindelse med det årlige tilsynsbesøg ikke overholder kravene vil denne blive fjernet fra listen. De som udbetaler tilskud bør derfor jævnligt kontrollere at klinikkerne findes på listen.