Audiologi.dk

Trådløs transmission

I nogle situationer kan man med fordel supplere høreapparatet med udstyr som kan sende et elektromagnetisk signal direkte fra en mikrofon eller en signalkilde til høreapparatet. I høreapparatet kan man ændre på styrkeforholdet mellem signalet opfanget af mikrofonen og det elektromagnetiske signal. Derved kan høreapparatbrugeren høre, hvad mikrofonen opfanger tæt ved talerens mund, eller signalet direkte fra TV. Lyde længere væk fra mikrofonen/TV´et som opfanges af mikrofonen i høreapparatet vil kunne dæmpes. Dette kan både være en fordel og en ulempe. Er debatten livlig med masser af talere rundt omkring i lokalet, kræver det en del disciplin kun at tale når der er en aktiv mikrofon i nærheden.

I undervisningssituationer vil det ofte kun være underviseren, der bærer mikrofon, og det vil derfor være nødvendigt for ham at gentage spørgsmål for klassen. Alternativt må der anbringes mikrofoner på alle pladser eller en grænseflademikrofon i loftet som opfanger dialogen.

Teleslynge

En meget udbredt teknik til trådløs overførsel er installationen af et teleslyngeanlæg. Teleslyngeanlægget består af en mikrofon til at opfange lyde, en forstærker og en slynge. Bruges der AV udstyr i lokalet som f.eks. TV eller CD vil lydsiden af disse signalkilder også kunne tilsluttes teleslyngen.

Slyngen er en ledningssløjfe, der går hele vejen rundt langs væggene i lokalet, eller lægges i gulvet. Der findes dog også lokale slynger, som kan tages om halsen eller placeres i en pude. Fælles for dem alle er, at de danner et magnetisk felt, som opfanges af telespolen i høreapparatet.

Teleslyngeanlæg findes i mange offentlige rum som f. eks. kirker, teatre, auditorier, mødesale og andre offentlige rum. Kirkeministeriet har som følge af de ofte (med hensyn til taleforståelighed) dårlige akustiske forhold udarbejdet en vejledning om teleslyngeinstallation i kirker, som kan ses her.

Der er imidlertid grundlæggende udfordringer ved teleslynge teknikken som det lejlighedsvis kan være vanskeligt at kompensere for selv med en omhyggelig installation med at benytte en teleslynge.

Meget elektrisk udstyr, som lysstyring, højspændingsledninger, transformatorer og TV kan støje i forbindelse med brugen af teleslyngeanlæg. Mange gange vil feltstyrken fra teleslyngen være så kraftig at baggrundsstøjen ikke bemærkes. Men enkelte gange kan det være nødvendigt, at vælge en anden teknologi som er mere robust overfor elektromagnetisk støj.

Styrken af feltet er afhængig af vinklen mellem feltlinierne og høreapparatet. Sidder man eksempelvis med hovedet bøjet, fordi man sidder og skriver, vil signalet være meget svagere, end hvis man sidder med ret ryg. Selve placeringen af telespolen, specielt i i-øret høreapparater, kan også være årsag til at der stort set ikke overføres et signal.

Feltstyrken falder med afstanden til slyngeledningen. For ikke at få situationer, hvor modtagelsen er meget svag, vil man med en måler midt i rummet – i den største afstand fra slyngen – skrue op for feltstyrken til den er passende høj. Men hvis slyngen ligger langs væggen, vil der være tilsvarende kraftige felter i alle de tilstødende rum. Dette vil give problemer med overhøring de steder, hvor der kan være behov for teleslyngeanlæg i to naborum. Det er værd at hæfte sig ved, at dette gælder i alle tre dimensioner og altså også gælder for rum liggende over hinanden i etagebyggeri. Der findes dog i dag systemer som ved at placere flere slynger forskudt i rummet, næsten helt kan undgå denne afsmitning til tilstødende rum.

FM- systemer

En anden meget anvendt teknik til trådløs transmission af signaler til høreapparatet er FM. Et FM-anlæg består normalt af en lille lokal radiosender og en modtager som overfører signalet til høreapparatet.  Senderen indeholder en mikrofon og nogen gange også signalbehandling, så det opfangede signal gøres så ”rent” som muligt inden det sendes til modtageren. Senderen er ofte udstyret med en række mikrofoner, som gør det muligt at opnå en stor retningsvirkning.

Modtageren kan være en lille kropsbåren enhed som opfanger FM-signalet og via en ledning eller en halsslynge sender signalet til høreapparatet, men vil oftest være en lille boks som monteres på bag-øret høreapparatet via en såkaldt audiosko eller bygges helt ind i høreapparatet

For det meste sælges en modtager og sender samlet som en personlig FM-løsning. Derved bliver det brugerens ansvar, at placere senderen tæt på den person eller anden lydkilde man ønsker at høre på. Systemet vil sende på en bestemt bærefrekvens, men denne kan ændres såfremt andet udstyr i nærheden også skulle anvende denne frekvens. Der findes en række løsninger som tillader modtagelse af signaler fra telefon, TV, ringeklokke, computer og lignende via den lille FM-modtager ved høreapparatet.

Der findes også løsninger, hvor en eller flere sendere kan mixes og sende på den samme frekvens til alle modtagere i f.eks. et klasselokale.  Nogle sendere kan indstille modtagekanalen i et høreapparat, så man kan vælge den modtagefrekvens der passer til senderen i det pågældende lokale.

FM-signalerne er ikke så følsomme over for elektromagnetisk støj som teleslyngen, og inden for en rimelig afstand fra senderen vil signalets styrke ikke være påvirket af, hvordan modtageren og dens antenne vender. Høreapparater er som nævnt ikke som standard udstyret med FM-modtager. Den er et forholdsvist avanceret apparat, som skal kobles til høreapparatet, hvilket gør, at det koster og fylder en del mere end en telespole.

For coclear implant brugere findes der også FM-løsninger, så FM-modtageren kan blive koblet på signalprocessoren til implantatet. Senderen kan herefter bruges på samme vis som sammen med et høreapparat.

Digital transmission

Indenfor de sidste par år er der fremkommet en del systemer baseret på digital transmission af signalet. Derved bliver koblingen mellem sender og modtager(e) tættere og man kan sikre at signalet kun opfanges af dem der er tiltænkt. Derudover kan der være lydkvalitetsmæssige fordele ved denne form for transmission. Selvom informationen der sendes er digital, er den grundlæggende transmission stadig baseret på induktion som i teleslyngen eller  FM teknologi.