Audiologi.dk

Fremtidens hørerehabilitering

Konference vedr. fremtidens hørerehabilitering

Læs mere om visionen i arbejdsgruppens rapport

Den 30. September 2015 blev der afholdt en konference vedrørende fremtidens hørerehabilitering i Danmark. Her lanchede en bredt anlagt arbejdsgruppe sit visionsoplæg – herunder sine anbefalinger – for fremtidens hørerehabilitering.

Baggrunden for arbejdsgruppens visionsoplæg er, at det nuværende system kan betegnes som fragmenteret. Der er mange forskellige veje til afhjælpning af høretab, og den enkelte borger risikerer at blive sendt rundt til mange forskellige aktører for at få den komplette ydelse – fra diagnose og information om, hvad det betyder at leve med høretab (prognosen) til høreapparattilpasning, tilknyttede hjælpemidler, instruktion, vejledning, rådgivning og uddannelse samt endelig efterjustering.

Arbejdsgruppens visionsoplæg vedr. en ny organisering af høreapparatsområdet sigter således på en helhedsbehandling. Mere præcist tager forslaget til et nyt system udgangspunkt i de beskrivelser og anbefalinger, der ligger i den europæiske standard DS/EN 15927.

Visionsoplægget rummer en række anbefalinger til fremme af fremtidens hørerehabilitering, som arbejdsgruppen vil præsentere på konferencen. Anbefalingerne er formuleret på baggrund af følgende overordnede målsætninger for fremtidens hørerehabilitering:

  • At den danske hørerehabilitering bliver verdens bedste
  • At borgerne nemt og hurtigt får adgang til den teknologi, der matcher den enkeltes behov (ventetid på maks. 8 uger)
  • At borgerne tilbydes ensartet behandlingskvalitet i hele Danmark
  • At Danmark bliver foregangsland inden for forskning i høretab
  • At det danske udbudssystem befordrer innovation og udvikling

Sammenholdt med, at den demografiske udvikling tilsiger, at tilbagetrækningsalderen fra arbejdsmarkedet fremover vil stige, hvorved ældre borgere skal blive i arbejde i en højere alder end tidligere, er god hørelse en afgørende forudsætning for at kunne fungere bedst muligt. Nyere forskning tyder endvidere på at ubehandlet høretab kan føre til depression, reduktion af kognitive evner og i værste fald tidlig demens.

I alt skønnes det, at op til ca. 800.000 personer i Danmark er ramt af dårlig hørelse i større eller mindre grad. Ligeledes skønnes det, at ca. 325.000 personer i dag har høreapparat. Den direkte totale årlige omkostning for hørerehabiliteringen i Danmark skønnes at kunne opgøres til omkring kr. 900 mio. – et ikke uanseligt beløb, der også fremover bør komme brugere såvel som samfund mest muligt til gavn i form af fremtidens hørerehabilitering.