Audiologi.dk

Dokumenter

Sammenligning af to metoder til RECD måling

Speciale fra SDU 2013 skrevet af Maria Stochholm. Specialet omhandler måling af Real Ear To Coupler Difference (RECD) med to forskellige måleprober og med en støbt øreprop.

BNAM Indlæg om taleforståelighed (2012)

Dokumentet opsummerer noget af den viden DELTA har akummuleret omkring danske taletests specielt DANTALE II, og den selvtestende version DELTA har lavet.

Opstilling af teleslyngeanlæg

Denne tekniske vejledning gennemgår den historiske og tekniske baggrund for teleslynger, samt forklarer hvordan teleslyngeanlæg skal opstilles og efterprøves i henhold til den internationale stanmdard IEC60118-4.

Spørgeskema om høreapparattilfredshed

Dette indlæg til Isaar 2011 omhandler svarene fra et spørgeskema udsendt til over 800 høreapparatbrugere primært fra 3 offentlige klinikker i Danmark. Det er forsøgt at konstruere et spørgeskema som spørger ind til de psykosociale effekter af et høretab og efterføgende afhjælpning med høreapparat. præsentationen er baseret på et eksamensprojekt fra SDU 2010. (teksten er på engelsk)

Sprogbrug i høreapparattilpasning

Denne præsentation til ISAAR 2011 er lavet på basis af et SDU afgangsprojet af Lone Elmelund. Det omhandler effekten af at træne lydbeskrivende ord i tilpasningssituationen. Fremgangsmåden er inspireret af sensoriske test som systematisk benytter lyd- attributter til evalueringen af lyde.

Trådløs kommunikation til høreapparater

En beskrivelse af det tekniske grundlag for Teleslynge og FM teknologien

Høreteknik til erhvervsaktive 2006

Hovedsigtet med denne vejledning er at beskrive funktion og anvendelse af høretekniske hjælpemidler, der kan benyttes i en arbejdssituation og dermed forbedre hørehæmmedes muligheder for at fungere på lige fod med normalthørende. Ligeledes vil vejledningen omhandle en række tiltag på arbejdspladsen, der kan være medvirkende til at gøre det lettere for den hørehæmmede at udføre sin arbejdsfunktion.

Stetoskop til høreapparatbrugere 2010

Rapporten her omhandler de problemer der er forbundet med at benytte høreapparat samtidig med stetoskop. Der er desuden en række forslag til hvordan denne problematik kan helt eller delvist afhjælpes med tekniske hjælpemidler.

Forprojektet som knytters sig til Lilian B. Nielsens projekt om (akustisk) transperente ektroniske musiker høreværn- TEMH

Addendum til FM/T test 2010

Den oprindelige FM rapport har givet anledning til spørgsmål omkring valg i forbindelse med testsetup og udstyr. Disse valg uddybes i dette addendum

Høreapparat som høreværn

I dette bachelor projekt fra SDU undersøger Lilian B. Nielsen muligheden for at benytte et høreapparat som et (akustisk) transperent elektronisk musikerhøreværn. Igennem en række målinger vurderer hun både på proppens materiale og ventilation og på indstillingen af høreapparatet. Udover denne fil som indeholder hovedrapporten findes på audiologi.dk en fil med appendices en med forprojektet, og endelig en med delta rapporter på høreværn/høreapparater

Appendices der knytter sig til Lilian B. Nielsens rapport om (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH

DELTA målinger på de høreapparater som Lilian B. Nielsen har arbejdet med i projektet med at måle på (akustisk) transperente elektroniske musikerhøreværn – TEMH. På audiologi.dk kan også hentes hovedrapporten: “Elektroniske musikerhøreværn”, forprojektet, samt en separat fil med appendices.

FM/T test 2010

I forbindelse med FM dagen 2010 har DELTA lavet en lille test der sammenligner forskellige typer tekniske hjælpemidler baseret på hhv. teleslynge og FM teknologi på markedet.

Test af lydkvalitet i høreapparater

Præsentation baseret på poster fra ISAAR 2009 om sensorisk test af høreapparater (på engelsk).

Børn og unges brug af MP3 afspillere

Denne rapport omhandler en undersøgelse om skole- og gymnasieelevers brug af MP3 afspillere. Rapporten indeholder blandt andet en spændende gennemgang af fysiologien og effekterne af støjeksponering, samt afrapportering af praktiske målinger af unges støjbelastning. Rapporten er den skriftlige afrapportering af en Bachelor opgave af Christina Degn på audiologi studiet på SDU.

Tilfredshed med høreapparater

 

Pædagogisk audiologisk speciale fra SDU, byggende på en større spørgeskemaundersøgelse af høreapparat brugere der har fået deres apparater på de offentlige høreklinikker i Århus, Odense og Bispebjerg. Spørgeskemaet kobler tilfredsheden med brug af høreapparat med de psykosociale faktorer: Forventninger, motivation, socialt liv, tilvænning og instruktion. Specialet er skrevet af Wiebke Hudemann og Derya Ceylan

Outputniveauer på Dantale DVD (2003)

Formålet med denne rapport er at beskrive, om der er forskelle i størrelsen af udgangssignalet på DVD-udgaven af Dantale i forhold til CD-udgaven. I DVD versionen kan både vælges et stereo signal og et AC3 signal, der indeholder 5 kanaler. Denne rapport beskæftiger sig både med AC3 udgaven, og i et appendiks stereoudgaven. Undersøgelsen er foretaget som en stikprøvekontrol af elektriske RMS niveauer på kalibreringssignaler samt ord- og løbende talelister. Hvor det er muligt på DVD-udgaven, er den audiovisuelle liste valgt.

Sammenligning af 675 batterier (2004)

Sammenligning af 3 forskellige producenter af type 675 batterier specielt til brug for Cochlear Implants.

Regneark til APD testbatteri (2008)

Dette regneark skal bruges til indtastning af resultater i forbindelse med udførelse af APD testbatteriet. Regnearket er en opdateret version i forhold til den der ligger på CD’en Regnearket er igen opdateret i august 2015 – et par slåfejl er rettet.