Audiologi.dk

Dokumenter

KALIBRERING AF A-ABR UDSTYR

SDU- projekt af Nagehan Altinkaya og Altaf Khanhjer, der handler om brugen og kalibreringen af udstyr til baby- hørescreening. Specielt med focus på om den nyligt introducerede 0,4cc coupler bidrager med en forbedrende nøjagtighed?

 

Testusikkerhed for to testversioner med Dantale II materialet

SDU projekt fra 2015 af Sabina Storbjerg og Stine S. Pedersen, om test-retest usikkerhederne for en operatør- og en bruger baseret afvikling af taletesten Dantale II også kaldet Hagermann listerne.

Rummets indflydelse på diskriminationsevnen

SDU special fra 2015 af Mette Hellerup Olsen, om resultatet af taleaudiometri i to forskellige rum

Målinger af output fra HAC telefoner

Målinger af magnetisk og akustisk signal fra en række gængse HAC telefoner. Rapporten er udgivet i september 2015. (Rev. 1 udgivet 17. september 2015)

Dokumentation for DANTALE VHS

(mere…)

Dokumentation for DANTALE DVD

Dokumentation for indholdet på DVD udgaven af DANTALE materialet. Udarbejdet af Erik Kjærbøl i 1999.

Computerbaseret høretræning

SDU speciale af Anna Leth Kristensen om evaluering af et dansk høretræningsmateriale.

Høreapparatevaluering udfra IEC 60118-15

Dette speciale omhandler udførelsen og tolkningen af høreapparatmålinger med det bredbåndede ISTS talesignal. Målingerne er udført på 4 høreapparater, bla. med varierende attack/release tid. Specialet som er skrevet af Amina Chahade kigger på sammenhængen mellem de karakteristika vi vil forvente udfra indstillingen af høreapparatet og de resultater der kommer ud af målingerne efter IEC 60118-15.

Test af halsslynger 2014

DELTA TAL har i 2014 målt på 10 forskellige traditionelle (analoge) halsslynger.

Slyngernes feltstyrke og frekvenslinearitet er målt, og holdes op mod standardiserede krav givet i IEC 60118-4:2006.

De danske Ling-lyde

Kandidatspeciale af Joakim Fruerlund Nielsen omhandlende analyse af engelske Ling-lyde på dansk.

Protokol for verificering af høreapparater til børn

SDU kandidatprojektaf Sissel Pellerud. Projektet beskriver forskellige former for verifikation af høreapparattilpasning på børn med det formål at foreslå en national protokol for verifikationen, som det findes i andre lande.

Sammenligning af REIG og teoretiske targets

Kandidatspeciale af Abita Balakrishnan der sammenligner  insertion gain målt på en række forsøgs personer med to teoretiske targets beregnet for det høreapparat der måles på i testen

Høretræning

Kandidatspeciale fra SDU af Sune Thorning Kristensen. Det beskriver konstruktionen af et materiale til høretræning baseret på træning med talemateriale samt musik.

Tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbrugere i Midt- og Nordjylland

Kandidatspeciale fra SDU om høreapparattilfredshed hos offentlige og private hørekliniker i Midt og Nordjylland. Specialet et skrevet  af Christina Krogsgaard.

At høre gennem støj

Et Bachelor projekt fra 2013 af Emilie Wulff Paustian som omhandler effekten af retningsmikrofoner og støjreduktionsalgoritmer i høreapparater med åbne og lukkede tilpasninger. Litteraturstudiet er suppleret med et praktisk projekt hvor betydningen af øreproppens ventilation i forhold til støjreduktion og retningsmikrofon undersøges

Teleslynger i Odense

Status på kvaliteten af teleslynge installationer i 5000 Odense C i sommeren 2013. Teleslyngerne er udmålt af  Stine Søe Pedersen til hendes bachelor projekt 2013. Slyngerne er udmålt i henhold til standarden IEC 60118-04

Høreværn i børneinstitutioner

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om den potentielle brug af høreværn blandt pædagoger for at beskytte deres hørelse. Overraskende viser undrsøgelsen at en del institutionsansatte har så drastiske overvejelser med i deres strategi mod for megen støj på deres arbejdsplads. Rapporten er skrevet som afslutning af bachelordelen af SDU audiologi studiet af Pernille Hyldeqvist

Auditest talematerialet

Rapporten evaluerer Auditest materialets egnethed som talemateriale udfra en række parametre. Materialet er samtidig en god introduktion til oprindelsen og den praktiske brug af materialet. Projektet er en bacheloropgave af Nagehan Akkus 2013

MP3 lyttevaner hos unge

Specialeprojekt fra Københavns universitet af Morin Reiness. Specialet omhandler en spørgeskemaundersøgelse af unges vaner i forbindelse med MP3 lyning. Datameterialet er baseret på mere end 1800 besvarelser og viser i lighed med andre undersøgelser en risikogruppe med en eksponering der på længere sigt kan føre til høreskader på ca. 10 %. Risikogruppens adfærd afviger fra “normalgruppen” bla. ved at risikogruppen oplever flere belønnninger ved brug af høj musik, de er til enhvis grad afhængig af at lytte til musikken.

Hyperacusis

Et bachelor projekt der omhandler diagnosticering og behandling ef Hyperacusis. Projektet er et litteraturstudie skrevet i 2013 af Malene Hedelund Mikkelsen og Sabina Haahr Storbjerg